Reglement interclubcompetitie kAVVV badminton

Extract uit het reglement van kAVVV badminton:

7. Interclubcompetitie

7.1. Algemeenheden

De organisatie van de interclubcompetitie kan omvatten:

 • een competitie voor enkel/dubbel en gemengd met in principe heen- en terugontmoetingen in alle afdelingen.
 • een jeugdcompetitie voor kadetten, scholieren en junioren voor meisjes en jongens.
 • een veteranencompetitie voor enkel/dubbel en gemengd.

Voor de laatste 2 zal de organisatie en planning door het AB uitgewerkt worden indien er voldoende belangstelling van clubs en spelers is.

7.2. Indeling competitiereeksen

7.2.1. Algemeen

 • Na de algemene vergadering krijgen de clubs een formulier waarmede zij het aantal ploegen moeten opgeven die zij wensen in te schrijven in de enkel/dubbel en/of gemengde reeksen.
 • De interclubcompetitie wordt betwist volgens het systeem van stijgen of dalen. In iedere reeks, uitgezonderd de eerste reeks, stijgt de kampioen. In iedere reeks, uitgezonderd de laatste reeks, daalt de laatst geklasseerde ploeg.
 • De reeksindeling voor het nieuwe seizoen zal het AB opmaken met onderstaande gegevens:
  • aantal ingeschreven ploegen voor het nieuwe seizoen.
  • eindrangschikking van het voorbije speelseizoen.
  • de opgegeven gezamenlijke index van de basisploeg.
  • onderstaande paragraaf.
 • Met het oog op een gelijkwaardige reeksindeling kan het AB wijzigingen doorvoeren in de samenstelling van de reeksen. Zij is echter verplicht deze wijzigingen te bespreken met de betrokken club(s).
 • Een nieuwe ploeg wordt normaal in de laagste reeks ingedeeld. Het AB kan echter oordelen hiervan af te wijken indien de sterkte van de opgegeven spelers de waardeverhouding in de laagste reeks zou verstoren.
 • Elke club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven en dit zowel in de enkel/dubbel- en gemengde reeksen. Meerdere ploegen moeten echter onderscheiden worden door een cijfer.
 • In eenzelfde reeks mogen meerdere ploegen van één club opgesteld worden.

7.2.2 Indexwaarde per klassement.

 • RK en D: 1
 • C2: 2
 • C1: 3
 • B2: 4
 • B1: 5
 • A: 6

7.2.3 Maximum gezamenlijke indexwaarde per ingeschreven ploeg.

Voor het indelen van de ploegen in reeksen wordt met volgende maximum gezamenlijke indexwaarde rekening gehouden.

 • Derde reeks Enkel/Dubbel: 5 Derde reeks Gemengd: 6
 • Tweede reeks Enkel/Dubbel: 10 Tweede reeks Gemengd: 12
 • Eerste reeks Enkel/Dubbel: 18 Eerste reeks Gemengd: 24

7.3. Ontmoetingen

 • De Ontmoetingen van de interclubcompetitie worden betwist volgens een vooraf opgestelde competitiekalender.
 • De Ontmoetingen van de interclubcompetitie worden betwist op één terrein, toegewezen in de competitiekalender.
 • De clubs of ploegen mogen onderling geen ontmoetingen uitstellen of verplaatsen zonder akkoord van het AB.
 • De enkel/dubbelcompetitie bestaat uit drie enkelspelen en drie dubbelspelen.
 • De gemengde competitie bestaat uit één dubbelspel dames, één dubbelspel heren en vier gemengde dubbels.
 • Alle wedstrijden worden betwist naar twee winnende sets.
 • Bij opschorting van een ontmoeting door onvoorziene omstandigheden zal de uitslag van de volledig gespeelde wedstrijden en/of sets behouden blijven. De onderbroken wedstrijd en de niet gespeelde wedstrijd(en) van de betrokken ontmoeting zullen verder afgehandeld worden op een latere datum. De onderbroken wedstrijden(en) en/of sets moeten volledig terug opnieuw gespeeld worden. Plaats en datum zullen in overleg met het AB bepaald worden.
 • In de enkel/dubbelcompetitie worden eerst de dubbelspelen gespeeld daarna de enkelspelen.
 • In de gemengde competitie wordt het dubbel dames gespeeld, daarna de heren dubbel en dan de gemengde dubbels.
 • Indien het noodzakelijk is voor de goede gang van zaken kan van bovenvermelde stelregels afgeweken worden door :
  • a) de avondverantwoordelijke
  • b) in onderling akkoord tussen beide ploegen.
 • Volgende zin is geschrapt en vervangen door reglement 7.12 Te Laat Komen: De spelers moeten minstens 15 minuten voor het opgegeven uur aanwezig zijn in de verbondszaal en zich aanmelden bij de ploegverantwoordelijke of vervanger.
 • Volgende zin is geschrapt en vervangen door reglement 7.12 Te Laat Komen:Indien één speler of meerdere spelers van een ploeg,zonder voorafgaande verwittiging van de tegenstrevers, 15 minuten na het opgegeven aanvangsuur niet aanwezig zijn, kan de tegenstrever een niet verwittigde forfait eisen voor de niet aanwezige spelers.
 • In de enkel/dubbel- en gemengde competitie zal in principe onderstaande volgorde aangehouden worden :
  • Heenronde enkel/dubbelcompetitie :
   • lste dubbel- 2de dubbel- 3de dubbel -lste, 2de, 3de enkel.
   • Terugronde enkel/dubbelcompetitie :
    • 3de dubbel- 2de dubbel -lste dubbel -3de, 2de en lste enkel.
   • Heen- en terugronde gemengd :
    • damesdubbel- herendubbel- 1st. gemengde- 2de gemengde (nooit met spelers uit de 1st. gemengde wedstrijd)- 3de gemengde – 4de gemengde.
 • Als één of meerdere spelers niet aanwezig zijn om het eerst geprogrammeerde dubbelspel te starten, moet de eerstvolgende wedstrijd gespeeld worden waarvoor de betrokken spelers aanwezig zijn.

7.4. Kalender

 • Ieder speelseizoen wordt een ontmoetingskalender opgesteld met volgende nuttige gegevens:
  • a) hoofdbestuur, verschillende sportafdelingen KAVVV, afdelingsbestuur en secretariaten badmintonclubs.
  • b) adressen en telefoonnummers van de verbondszalen en/of cafetaria’s.
  • c) zaal, datum en aanvangsuur van de geprogrammeerde ontmoetingen.

7.5. Ontmoetingsbladen

 • Naam, voornaam en behaalde uitslagen moeten duidelijk en volledig ingevuld worden op de officiële ontmoetingsbladen. De dames moeten steeds de naam invullen, zoals vermeld op de ingediende verzekeringsformulieren.
 • De ontmoetingsbladen worden bij de aanvang van het speelseizoen ter beschikking gesteld van de betrokken clubs.
 • De portkosten voor het versturen van de ontmoetingsbladen naar de verantwoordelijke van het AB voor de interclub- of bekercompetities zijn ten laste van de clubs.
 • De ploegverantwoordelijke van de eerst vermelde ploeg (thuisploeg) is verantwoordelijk voor het correct invullen van het ontmoetingsformulier. Indien het formulier niet juist en volledig wordt ingevuld kan de club van de thuisploeg beboet worden.
 • Na het beëindigen van de ontmoeting moeten de ploegverantwoordelijken het ontmoetingsblad controleren en tegentekenen voor akkoord.
 • Na de controle en handtekeningen van de ploegverantwoordelijken zijn de opgegeven uitslagen bindend. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk.
 • Opmerkingen, klachten of kwetsuren moeten op het ontmoetingsblad vermeld worden met tegentekening van de betrokken ploegverantwoordelijken en de avondverantwoordelijke. Opmerkingen zullen door het AB behandeld worden.
 • Klachten en kwetsuren moeten door de betrokken club verder behandeld worden zoals vermeld in de artikelen 6.4- sportongevallen en 6.5 -indienen van klachten.
 • Een ontmoetingsblad bestaat uit drie exemplaren. Het originele wordt door de avondverantwoordelijke opgestuurd naar de verantwoordelijke interclubcompetitie van het AB of in de speciale KAVVV-postbus in Extra-time gedeponeerd en de twee copieën zijn voor de beide ploegkapiteins.
 • Deze kopieën moeten door de ploegverantwoordelijke minstens één maand bewaard worden.

7.6. Verantwoordelijkheid bij de ontmoetingen

7.6.1. Avondverantwoordelijkheid

 • In elke verbondszaal zal één of meerdere clubs verantwoordelijk gesteld worden om de voorziene ontmoetingen in goede banen te leiden.
 • De verantwoordelijk gestelde club duidt zelf een persoon aan die met kennis van zaken als avondverantwoordelijke kan fungeren. De aangeduide persoon mag deel uitmaken van een ploeg die op dezelfde avond moet spelen. Als deze persoon zelf speelt, zal hij een vervanger aanduiden om de ontmoetingsbladen in te vullen.
 • Elke ploegkapitein of vervanger moet zich kenbaar maken bij de avondverantwoordelijke en de orders gegeven door deze persoon, begrepen in zijn opgelegde taken, opvolgen.
 • Bij weigering moet de avondverantwoordelijke de naam en de club van de betrokken speler vermelden op het ontmoetingsblad, met vermelding van de ondervonden moeilijkheden. Het AB zal deze zaak verder behandelen met de club van die speler.
 • Een beslissing van een avondverantwoordelijke kan alleen gewijzigd worden door een lid van het AB, aanwezig in de verbondszaal, indien het verloop van de ontmoetingen dit vereist.
 • De avondverantwoordelijke moet volgende taken uitvoeren:
  • a) de terreinen aanduiden zoals voorzien in kalender.
  • b) aanvangsuur laten respecteren.
  • c) opwarmperiode beperken tot maximum 3 minuten.
  • d) ontmoetingsbladen ter beschikking stellen van de ploegverantwoordelijken.
  • e) de ploegverantwoordelijken van de betrokken ploegen de bekomen uitslag laten tekenen.
  • f) indien er klachten of kwetsuren op de ontmoetingsformulieren vermeld worden, deze tegentekenen om geldigheid te geven.
  • g) ontmoetingsformulieren direct verzenden naar de verantwoordelijke AB of in de daarvoor voorziene brievenbus in de verbondszaal deponeren.
  • h) het opstellen en afbreken van de terreinen verzorgen. Behalve indien een ontmoeting na de gestelde eindtijd nog wordt voortgezet. In dit geval dienen de spelers van de ploegen die de ontmoeting verder spelen de nog in gebruik zijnde terreinen af te breken.

7.6.2. Ploegverantwoordelijke

 • Bij het doorgeven van de basisopstelling van de ploegen wordt de clubs verzocht een ploegverantwoordelijke aan te duiden.
 • Deze ploegverantwoordlijke zal fungeren als aanspreekpunt voor de ploegverantwoordelijken van de andere ploegen.
 • Deze ploegverantwoordlijke zal vermeld worden in de gedrukte kalender met E-mail adres en/of Tel.- of Gsm-nummer.
 • Deze ploegverantwoordlijke zal verantwoordelijk zijn voor het invullen van het ontmoetingsblad op de avond van de thuiswedstrijd. De uitslagen van alle wedstrijden volledig en juist optellen. Lege ontmoetingsbladen liggen ter beschikking in de verbondszaal.

7.7. Shuttles

 • In de 1ste reeks enkel/dubbel en de 1ste reeks gemengd wordt met echte veders gespeeld.
 • In al de andere reeksen wordt met plastic pluimen gespeeld.
 • De spelers hebben echter de mogelijkheid, mits wederzijds akkoord, van bovenvermelde artikelen af te wijken.
 • Alleen de shuttles die voldoen aan artikel 6.9 mogen aangewend worden in de interclubcompetitie.
 • Goedgekeurde Shuttles
 • De eerst vermelde ploeg (thuisploeg) in de verschillende wedstrijden, opgegeven in de ontmoetingskalender, is verantwoordelijk voor de levering van de shuttles. Behalve in de derde ronde (enkel bij reeksen met 5 of 6 ingeschreven ploegen) waar de thuisploeg bij de eerste drie wedstrijden van de derde ontmoeting de shuttles levert en de bezoekers bij de volgende drie wedstrijden van dezelfde ontmoeting de shuttles leveren.
 • Indien de betrokken ploeg geen shuttles bij heeft, moet deze ploeg een overeenkomst treffen met zijn tegenstrever om zijn shuttles te gebruiken mits teruggave of vergoeding van de stuk geslagen shuttles.
 • Bij betwisting tussen beide ploegen over de te gebruiken shuttle, primeert de shuttle van de eerst vermelde ploeg als hij voldoet aan artikel 6.9.

7.8. Rangschikking

 • Om de rangschikking in de verschillende reeksen op te maken is het volgende puntensysteem van toepassing .
  • a) winnende ploeg: 2 punten
  • b) gelijk spel: 1 punt voor elke ploeg
  • c) verliezende ploeg: 0 punten
 • De rangschikking wordt bepaald in functie van het aantal behaalde punten. Na het spelen van alle geprogrammeerde ontmoetingen is de ploeg met de meeste punten kampioen in zijn reeks, en de ploeg met de minste punten de daler in zijn reeks.
 • In de rangschikking zijn volgende elementen beslissend:
  • a) Het aantal gewonnen ontmoetingen.
  • b) Het aantal gewonnen wedstrijden.
  • c) Het aantal sets tegen.
  • d) Het aantal setpunten tegen.
 • Wanneer in de eindrangschikking de elementen van bovenstaande paragraaf gelijk zijn, zal een testontmoeting ingericht worden om de kampioen of daler te bepalen.
 • Wanneer een testontmoeting nodig is zal het AB hiervan de leiding nemen en in overleg met de betrokken clubs beslissen waar en wanneer deze ontmoeting gespeeld wordt.

7.9. Ploegen

7.9.1. Aantal ploegen per club.

 • Er is geen limiet aan het aantal ploegen die per club ingeschreven kunnen worden.

7.9.2. Samenstelling der ploegen

 • Voor de op de inschrijvingsformulier vermelde inschrijvingsdatum dienen de clubs het aantal ploegen ,en de basisopstelling hiervan, die deelnemen aan de interclubcompetitie in het nieuwe speelseizoen door te geven aan het AB .
 • Een speler kan slechts als basisspeler in één ploeg van de Enkel/Dubbelreeks opgesteld worden.
 • Een basisspeler mag wel opgesteld worden in de enkel/dubbel- en gemengde reeks.
 • In de enkel/dubbelcompetitie is een ploeg samengesteld uit 3 basisspelers.
 • In de gemengde competitie is een ploeg samengesteld uit vier basisspelers: twee dames en twee heren.
 • De basisspelers moeten opgesteld worden volgens hun individueel klassement gekend op 1 september van het nieuwe speelseizoen.
 • De speler met het hoogste individueel klassement moet als eerste speler opgesteld worden en zo verder in dalende lijn.
 • Spelers met gelijk klassement worden opgesteld in een volgorde, die volgens de club, het beste de sterktewaarde aangeeft.
 • Voor de heren en dames die zowel in de enkel/dubbelcompetitie als in de gemengde competitie deelnemen, moet het klassement gerespecteerd worden. Bij gelijkheid van klassement moet niet noodzakelijk dezelfde volgorde aangehouden worden tussen enkel/dubbelcompetitie en gemengde competitie.
 • Het wijzigen van klassement van een speler gedurende het seizoen kan een wijziging in de ploegopstelling tot gevolg hebben. De speler dient opgesteld te worden volgens zijn nieuw verworven klassement.
 • Een klassementswijziging gedurende het seizoen heeft echter geen invloed op de ploegsamenstelling.
 • Indien aan de voorwaarden van bovenstaande paragrafen niet voldaan wordt, zijn al de wedstrijden, waarin de verkeerd opgestelde speler gespeeld heeft, verloren met forfait cijfers. De totaaluitslag van de ontmoeting zal dan aangepast worden en de betrokken clubs zullen hiervan in kennis gesteld worden.
 • Indien een jeugd- en/of veteranencompetitie wordt georganiseerd, dan zal de samenstelling van een ploeg m.a.w. het aantal basisspelers bepaald worden door het AB in functie van het aantal inschrijvingen.
 • Foutieve opstelling door het niet volgen van de klassementsrangorde wordt beboet.

7.9.3. Verplichte opstelling Basisspelers

 • De volgorde van de spelers dient voor de aanvang van de ontmoeting op het wedstrijdblad vermeld te worden.
 • In de enkel/dubbelcompetitie worden de dubbels gevormd op volgende wijze:
  • Speler 1 met Speler 2 vormen de eerste dubbel.
  • Speler 2 met speler 3 vormen de tweede dubbel.
  • Speler 1 met speler 3 vormen de derde dubbel.
  • A. Spelen met 4 deelnemers bij Enkel/Dubbel ontmoetingen
   • Ingeval de ontmoeting met 4 spelers betwist wordt:
    • a) Mag het klassement van de 4de speler niet hoger zijn dan dat van de hoogst geklasseerde basisspeler.
    • b) Mag de som van de indexen van het met de 4de speler gevormde duo in dubbel niet groter zijn dan de som van de indexen van het oorspronkelijk gevormde duo van basisspelers.
    • c) Moet elke van de vier spelers minstens 2 wedstrijden toebedeeld krijgen.
   • B. Spelen met 5 deelnemers bij de Gemengde ontmoetingen
    • Ingeval de ontmoeting met 3 dames of 3 heren betwist wordt:
     • a) Mag het klassement van de 3de speler/speelster niet hoger zijn dan dat van de hoogst geklasseerde basisspeler.
     • b) Mag de som van de indexen van het met de 3de speler/speelster gevormde duo in dubbel en gemengd niet groter zijn dan de som van de indexen van het oorspronkelijk gevormde duo van basisspelers.
     • c) Moet elk van de drie spelers/speelsters minstens twee wedstrijden toebedeeld krijgen.

7.9.4 Basisspelers vervangen door andere spelers (geschrapt vanwege art.7.9.5 en 7.10.4)

7.9.5 Basisspelers vervangen door reservespelers

 • De reservespelers moeten niet opgegeven worden op de voorziene formulieren “Opgave basisspelers” bij aanvang interclubcompetitie
 • Het individueel klassement van een reservespeler mag niet hoger zijn dan het persoonlijk klassement van de basisspeler die hij vervangt.

7.9.6 Basisspelers vervangen door nieuwe spelers.(geschrapt vanwege art.7.9.5 en 7.10.4)

7.9.7 Inbreuken op artikels 7.9.3- 7.9.4- 7.9.5- 7.9.6

 • Al de inbreuken tegen de vier bovenvermelde paragrafen worden bestraft.
 • De wedstrijden, waarin de verkeerd opgestelde speler speelde, zijn verloren met forfaitcijfers.
 • De wedstrijden waarin een niet reglementair aangesloten speler speelde, worden beboet en zijn verloren met forfaitcijfers.
 • De verantwoordelijke van het AB zal in die zin de uitslag van de betrokken ontmoeting aanpassen en de betrokken clubs verwittigen.

7.10 Forfaits

7.10.1 Algemeen

  • Een ploeg die een reglementaire of niet reglementaire forfait geeft verliest de betrokken ontmoeting met:
   • a) enkel/dubbelcompetitie. (6-0) * (12-0) * (252-0)
   • b) gemengde competitie: (6-0) * (12-0) * (252-0)
  • Wanneer een ploeg gedurende de heenronde verplicht is om een volledige forfait te geven, zullen de reeds behaalde resultaten als niet bestaande beschouwd worden en zal de rangschikking van de desbetreffende reeks aangepast worden.
  • Wanneer een ploeg gedurende de terugronde verplicht is om een volledige forfait te geven, zullen de nog te spelen ontmoetingen gewonnen worden door de tegenstrevers.
  • De forfait gevende ploeg zal verder in de rangschikking vermeld blijven van de desbetreffende reeks.
  • Overblijvende spelers, van een ploeg die een volledige forfait heeft moeten geven, mogen opgesteld worden als reserve spelers in zover hun individueel klassement voldoet aan artikel 7.95

7.10.2 Reglementaire (verwittigde) forfait

  • Wanneer, behoudens bij heirkracht, men verplicht is forfait te geven voor één of meerdere spelers dan moet de verantwoordelijke van de betrokken club of ploeg.
   • a) de verantwoordelijke persoon van de tegenstrevers 24 uur op voorhand verwittigen.
   • b) de verantwoordelijke persoon van de club met avondverantwoordelijkheid verwittigen. Deze laatste moet dan duidelijk op het ontmoetingsformulier ‘verwittigde forfait’ vermelden, met opgave van de winnende ploeg.
  • Een verwittigde forfait van één, twee of drie spelers wordt altijd beboet.
   • Een verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 7 boetepunten.
   • Een verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 13 boetepunten.
   • Een verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 25 boetepunten.

7.10.3 Niet reglementaire (niet verwittigde) forfait

  • Men spreekt van een niet reglementaire forfait, wanneer aan bovenstaand artikel 7.10.2 niet voldaan is en de tegenstrevers een nutteloze verplaatsing naar een der verbondszalen heeft moeten maken.
  • In dit geval moet de benadeelde ploeg duidelijk op het ontmoetingsblad niet verwittigde forfait vermelden en laten tegentekenen door de avondverantwoordelijke.
  • Een niet verwittigde forfait van één, twee of drie spelers wordt altijd beboet.
   • Een niet verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 13 boetepunten.
   • Een niet verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 25 boetepunten.
   • Een niet verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 50 boetepunten.

7.10.4 Niet verwittigde forfait vermijden.

  • Wanneer de aanwezige leden van een onvolledige ploeg een niet verwittigde forfait willen vermijden kunnen zij, met de goedkeuring van hun tegenstanders, een niet competitie spelend lid van een andere club, indien aanwezig in de zaal, verzoeken om in te vallen. Deze invaller moet wel voldoen aan de regels van art.7.9.5
  • De tegenstanders van de onvolledige ploeg beslissen of de resultaten van deze invaller al dan niet meetellen in de uitslag van de ontmoeting.
  • De ploegverantwoordelijke van de ploeg waar deze invaller aantreedt dient dit te vermelden op het ontmoetingsformulier.

7.11 Onvolledige ploegen

7.11.1 Algemeen

  • Een ploeg die niet volledig kan aantreden moet haar tegenstrever hiervan inlichten
  • Indien zij dit niet doet zal artikel 7.10.3 toegepast worden en zal de voorziene boete (art. 4.5) aangerekend worden.

7.11.2 Enkel/dubbelcompetitie

  • Een ploeg moet minstens met twee spelers aantreden voor een reglementaire ontmoeting.
  • Met minder dan twee spelers wint de ploeg van de tegenstrever met forfaitcijfers.
  • Wanneer een ploeg aantreedt met twee spelers verliest zij met forfaitcijfers:
   • één enkelspel en twee dubbelspelen.
   • Wanneer twee onvolledige ploegen tegenover elkaar staan, worden volgende wedstrijden betwist :
    • 2 tegen 2 : twee enkel- en één dubbelspel.
    • De aldus bekomen uitslagen zijn het eindresultaat van de ontmoeting en zullen zo in de rangschikking verwerkt worden.
   • Bij een onvolledige ploeg moet de hoogst geklasseerde van de aanwezige basisspelers het eerste enkelspel betwisten en de andere aanwezige spelers worden opgesteld met inachtnamevan de art. 7.9.3/4 & 5.
   • Wanneer meerdere ploegen van één club op dezelfde avond moeten spelen, moeten zij aanwezig zijn :
    • Voor 2 ploegen met minstens 5 spelers.
    • Voor 3 ploegen met minstens 8 spelers.
    • Voor 4 ploegen met minstens 10 spelers.
    • Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen de wedstrijden van de supplementair ingevallen spelers, in de ploegen waar zij invallen, met forfaitcijfers verloren worden.

7.11.3 Gemengde competitie

  • Een ploeg moet minstens met drie spelers aantreden voor een reglementaire ontmoeting.
  • Met minder dan drie spelers wint de ploeg van de tegenstrever met forfaitcijfers.
  • Wanneer een ploeg aantreedt met drie spelers tegen een volledige ploeg verliest zij met forfaitcijfers:
   • één dubbelspel (dames of heren) en twee gemengde spelen.
  • Wanneer twee onvolledige ploegen tegenover elkaar staan, worden volgende matchen betwist :
   • 2D + 1H tegen 1D + 2H : twee gemengde spelen
   • 2D + 1H tegen 2D + 1H : één dubbelspel dames en twee gemengde spelen.
   • 1D + 2H tegen 1D + 2H : één dubbelspel heren en twee gemengde spelen
  • De aldus bekomen uitslagen zijn het eindresultaat van de ontmoeting en zullen zo in de rangschikking verwerkt worden.

7.12 Te laat komen

Als de tegenspelers vóór de aanvang van een ontmoeting verwittigd worden dat een speler niet tijdig aanwezig kan zijn door gegronde redenen, dan kan één uur (of langer indien de tegenstrever hiermee akkoord gaat) uitstel verkregen worden voor de wedstrijden waarin de betrokken speler is opgesteld.

Dit uitstel heeft volgende bemerkingen:

 • a) voor de aanvragende ploeg :
  • mag geen reservespeler opstellen voor de speler waarvoor uitstel is bekomen.
   Is de speler na één uur (of de vooraf overeengekomen tijdspanne) nog niet aanwezig dan worden de wedstrijden, waarin de betrokken speler is opgesteld, met forfaitcijfers verloren indien geen enkele andere wedstrijd van de ontmoeting kan gestart worden.
 • b) voor de tegenspelers:
  • na het toegestane uur (of de vooraf overeengekomen tijdspanne) mag deze een niet verwittigde forfait eisen voor onmogelijk te spelen wedstrijden indien geen enkele andere wedstrijd van de ontmoeting kan gestart worden.
   Daar een uitstel kan aangevraagd worden voor gelijk wie van de spelers kan artikel 7.9.4 of 7.9.5 niet meer toegepast worden.
 • c) voor beide partijen:
  • De overeengekomen tijdspanne van het uitstel moet op het ontmoetingsformulier vermeld worden.
 • Indien één of meerdere spelers minder dan 15 minuten te laat komen kan de tegenpartij geen niet verwittigde forfait eisen (art 7.3)
 • De ontmoeting moet echter ten laatste aanvangen 15 minuten na het door het AB vooropgestelde aanvangsuur met die wedstrijd waarvoor voldoende spelers aanwezig zijn.
 • Indien 15 minuten na het door het AB vooropgestelde aanvangsuur of na het stopzetten van de laatste gespeelde wedstrijd van de ontmoeting geen enkele nog te spelen wedstrijd van de ontmoeting kan gestart worden, mag de tegenstrever een niet verwittigde forfait eisen voor de nog te spelen wedstrijden.

7.13 Onregelmatige opstellingen

 • Een club die een speler opstelt, die niet bij het KAVVV ingeschreven is (art. 5.3.) en/of waarvan de verzekering niet in orde is (art.5.5.), wordt beboet met 50 boetepunten. Daarenboven worden de wedstrijden die de betrokken speler speelde verloren met forfaitcijfers.
 • Wanneer een speler aantreedt onder een valse naam wordt de betrokken club voor die speler beboet ongeacht of het bestuur van die club wel of niet op de hoogte was van dit vergrijp met 50 boetepunten. Daarenboven worden alle wedstrijden van de betrokken ploeg verloren met forfaitcijfers.
 • Wanneer een speler aantreedt onder een valse naam en daarenboven niet reglementair aangesloten is bij het KAVVV worden beide boetes aangerekend aan de betrokken club.

7.14 Verantwoordelijkheid bij de wedstrijden

 • Wedstrijd zonder scheidsrechter :
  • Wanneer een wedstrijd gespeeld wordt zonder scheidsrechter, zijn de spelers van deze wedstrijd verantwoordelijk voor alle lijnen van het gehele veld. Bij onenigheid tussen spelers over een beslissing zal een let moeten gespeeld worden.
 • Wedstrijden met scheidsrechter :
  • Wanneer een scheidsrechter de wedstrijd telt is uitsluitend hij verantwoordelijk voor alle lijnen, tenzij hij beschikt over lijnrechters die op hun beurt uitsluitend bevoegd zijn voor de hen toegewezen lijnen. De spelers moeten steeds ingelicht worden voor welke lijnen de lijnrechter(s) zijn aangesteld.
 • Betwisting over een setstand :

Bij betwisting dienen de spelers zelf tot een vergelijk te komen. Zij kunnen teruggaan tot de setstand waarover beide partijen het eens zijn. In het slechtste geval kunnen zij teruggaan tot de stand 0/0. In geen geval kan klacht ingediend worden bij het AB omdat het AB in de onmogelijkheid verkeert een standpunt in te nemen. Een sportieve houding in zulk geval is noodzakelijk tussen de betrokken spelers.